Algemene Voorwaarden


Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe biedt je deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat LMB LoWaZoNe alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid

LMB LoWaZoNe heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat LMB LoWaZoNe de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

LMB LoWaZoNe noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan LMB LoWaZoNe of aan de organisaties die LMB LoWaZoNe hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen LMB LoWaZoNe en de websiteleverancier SendaDesign (Beke)

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met de administrator via mail naar info@lokaalmondiaallowazone.be

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. LMB LoWaZoNe controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat LMB LoWaZoNe de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen LMB LoWaZoNe en de uitbaters van deze sites.

LMB LoWaZoNe aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van LMB LoWaZoNe verwijst.

Bescherming van de persoonsgegevens

LokaalMondiaalLowazone.be verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik door Kapsalon Illuna bestemd. LokaalMondiaalLowazone.be verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden mee te delen.
LokaalMondiaalLowazone.be verbindt zich er ook toe zich te houden aan alle verordeningen beschreven in de GDPR welke in voege treed op 25 mei 2018. Deze nieuwe privacywetgeving verandert de nationale reglementeringen van alle Europese Lidstaten tot één nieuwe privacybeschermingswet. Het doel van GDPR is om een veel betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen, bij de verwerking van hun gegevens.

GDPR

Ten gevolge deze verordening delen we u het volgende mee:

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.